Witaj na stronie Tech Mix - Jesteśmy specjalistami od aptek!

Regulamin

Aktualizacja: 2021-06-09 17:19:40

Regulamin sklepu internetowego, portalu, www.techmix.eu, techmix.eu

(obowiązuje od 12.11.2018 r.)

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem: www.techmix.eu (techmix.eu) – dalej: Sklep.
 2. Właścicielem Sklepu jest Katarzyna Płonka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tech Mix Katarzyna Płonka, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, adres do doręczeń: ul. Sobieskiego 391A, 43-300 Bielsko-Biała, adres poczty elektronicznej: techmix@techmix.eu, telefon: 33 816 81 77 NIP 547-135-88-50 – dalej: Sprzedający.
 3. Kupującym może być każdy przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) – dalej: Klient.
 4. Trwałym nośnikiem jest materiał lub urządzenie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego,

w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 1. Optymalne wymagania techniczne, niezbędne do prawidłowej współpracy

 z systemem teleinformatycznym, przez jaki obsługiwany jest Sklep, są następujące:

 1. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej lub Mozilla Firefox w wersji 63.0 lub nowszej lub Opera w wersji 56.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 70.0 lub nowszej,
 2. włączona obsługa Java i cookies.
 1. Korzystanie z usług Sklepu możliwe jest po zaakceptowaniu warunków niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem: www.techmix.eu/cms/regulamin.

 

II. Zakupy

 

A. Rejestracja Klienta

 1. W celu złożenia zamówienia konieczna jest uprzednia rejestracja Klienta,

    a następnie zalogowanie się do indywidualnego panelu.

 1. Rejestracja wymaga podania przez Klienta następujących danych:
 1. imię i nazwisko lub firma Klienta,
 2. adres zamieszkania lub siedziby,
 3. adres do korespondencji,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. numer telefonu kontaktowego,
 6. numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.
 3. Rejestracja Klienta potwierdzona zostanie mailem, wygenerowanym automatycznie przez Sklep i przesłanym na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy rejestracji. Mail zawiera link aktywujący, który należy kliknąć lub przekopiować w pasek adresu przeglądarki w celu dokończenia rejestracji.
 4. Logowanie Klienta odbywa się za pomocą adresu poczty elektronicznej Klienta, podanego przy rejestracji, i wybranego przez Klienta hasła, składającego się z minimum 8 znaków.

 

B. Składanie zamówień i oferta Sprzedającego

 1. Oferta Sprzedającego podana na stronach Sklepu dotyczy tylko zakupów dokonywanych u Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu. Oferta jest aktualna tak długo, jak długo widnieje na stronie Sklepu, chyba że na stronie Sklepu wyraźnie zaznaczono inaczej (np. „oferta ważna do dnia ...........”, „oferta ważna do wyczerpania zapasów”).
 2. Produkty przedstawiane na stronie Sklepu są dostępne w magazynach Sprzedawcy. W razie tymczasowej niedostępności produktu oraz gdy produkt musi zostać sprowadzony od dostawcy Sprzedającego, czas realizacji może ulec wydłużeniu. Jeżeli zachodzić będzie taka sytuacja, Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony drogą mailową i/lub telefonicznie. W takim przypadku Klient uprawniony będzie do odstąpienia od umowy (anulowania zamówienia) w całości lub w części.
 3. Podane ceny wszystkich towarów wyrażone są w polskich złotych (PLN)

    i zawierają podatek VAT. W podaną cenę nie jest wliczony koszt dostawy.

 1. Złożenie zamówienia następuje kliknięcie ikony „złóż zamówienie

   z obowiązkiem zapłaty”, znajdującej się obok strony wybranego produktu, po uprzednim wyborze przez Klienta rodzaju produktu z dostępnych opcji oraz wskazaniu ilości zamawianych produktów.

 1. Klient przy składaniu zamówienia ma możliwość wyboru następujących form płatności:
 1. przelewem bankowym (przedpłata na konto),
 2. gotówką przy odbiorze (przesyłka za pobraniem).
 1. W przypadku wyboru formy płatności przelewem bankowym, towar będzie wysyłany po wpływie pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy sklepu.
 2. Z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca potwierdzenie warunków złożonej oferty (zamówienia).
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży wybranego Towaru(ów) między Klientem,

  a Sprzedającym dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia). Akceptacja następuje  w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany przez Klienta. Wiadomość ta powinna zawierać kopię niniejszego regulaminu w wersji zaakceptowanej przez Klienta i wiążącej dla danego zamówienia, a także informacje oznaczone

w części II lit. A pkt 2. powyżej.

 1. Zamówienia przyjmowane są przez Sprzedającego całodobowo za pośrednictwem sklepu internetowego www.techmix.eu. Zamówienia złożone
 2. w dni powszednie po godzinie 14.00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy uważa się za złożone w najbliższym dniu roboczym.

 

C. Realizacja zamówień i dostawa

 1. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.
 2. Realizacja zamówień następuje tylko w dni robocze.
 3. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta w razie płatności przy odbiorze lub od dnia odnotowania wpłaty na koncie Sklepu w razie płatności przelewem bankowym.
 4. Zamówione przez Klienta produkty zostaną dostarczone na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 5. Do każdej przesyłki dołączony zostanie dowód zakupu (faktura VAT) oraz karty gwarancyjne (jeżeli dotyczą Towaru objętego zamówieniem).
 6. Koszt dostawy pokrywa Klient. W przypadku zamówień o wartości przekraczającej kwotę 500.00 zł netto (615.00 zł brutto) netto koszty dostawy pokrywa Sprzedający.
 7. Koszt dostawy wynosi 24.60 zł brutto, przy standardowej paczce do 30 kg.
 8. Koszt dostawy zostanie wyodrębniony w dowodzie zakupu jako osobna pozycja.
 9. Przy odbiorze Klient powinien sprawdzić stan przesyłki i zamieścić wynik sprawdzenia w liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1983). W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Klient powinien zgłosić ten fakt kurierowi i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Za skutki zdarzeń losowych, na które Sprzedający nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy, w tym działanie siły wyższej (pożar, powódź, strajk itd.), Sprzedający ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

 

III. Prawo odstąpienia

  Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na ogólnych zasadach    przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz

w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie.

 

IV. Reklamacje

 1. Warunki gwarancji na Towary określają producenci towarów lub inni gwaranci w dołączanych do towaru dokumentach gwarancyjnych. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na właściwym dokumencie gwarancyjnym.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
 3. Wady towarów (reklamacje) można składać między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres techmix@techmix.eu lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego podany w §1.
 4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
 1. imię i nazwisko lub firmę zamawiającego,
 2. nr faktury wystawionej w odniesieniu do towaru, którego dotyczy reklamacja,
 3. opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega i kiedy się ujawniła,
 4. czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji.
 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedającego pod adres:

ul. Międzyrzecka 151, 43-300 Bielsko-Biała.

 1. Komisja Europejska od 15 lutego 2016 r., pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Nasz adres poczty elektronicznej, jako potencjalny punkt kontaktu w tych sprawach to  techmix@techmix.eu

 

V. Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych jest właściciel Sklepu, którego szczegółowe dane wskazano w cz. I pkt 2 niniejszego Regulaminu. Klient może nawiązać kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w szczególności telefonicznie pod numerem  609 068 555 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem it@techmix.eu lub pocztą tradycyjną: Tech Mix Katarzyna Płonka, ul. Sobieskiego 391a, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Dane Osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do świadczenia usług wynikających z Regulaminu i zawartej umowy sprzedaży oraz jej rozliczenia, a także dochodzenia roszczeń z nią związanych.
 3. Administrator chroni dane osobowe Klientów i przetwarza je zgodnie

z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku

z którymi zostały zebrane.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
 1. wykonania umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku

z rejestracją konta lub złożeniem zamówień i zawarciem umów sprzedaży. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. wykonania ciążących na Sprzedającym obowiązków prawnych,

w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1. promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit.f RODO).
 1. W granicach wskazanych powyżej - Administrator może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Użytkownikowi treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Użytkownika – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje wobec użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływa, Administrator będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta, Klient może w taką zgodę cofnąć w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

 1. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne do wykonania umowy.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Administrator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.
 3. Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Użytkownikowi zwłaszcza w przypadku, gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 4. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Użytkowników, a także dostępu Administratora do owych plików cookies określa Polityka plików cookies (http://techmix.eu/cms/ciasteczka).

 

VI. Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu

 1. Sprzedający udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.):
 1. udostępnianie zawartości Sklepu,
 2. zawieranie ze Sprzedającym umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 1. Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.
 2. Zakazuje się zamieszczania w ramach platformy Sklepu treści o charakterze bezprawnym – w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedającego urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości

o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedający może uniemożliwić dostęp do tych treści.

 1. Klient zobowiązany jest do:
 1. niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 1. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedającego.
 1. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: techmix@techmix.eu Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedającego.

 

VII Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany regulaminu.
 2. W terminie dwóch tygodni przed wprowadzeniem zmian Sprzedający powiadomi Klientów o zmianach regulaminu drogą mailową oraz ogłosi zmiany na stronie internetowej Sklepu. Akceptacja nowego brzmienia regulaminu,

o którą Klient zostanie poproszony przy pierwszym logowaniu po wprowadzeniu zmian, jest warunkiem składania dalszych zamówień.

 1. Zmiany regulaminu nie wpływają na status i realizację zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian w regulaminie oraz nie zmieniają praw

i obowiązków Klienta i Sprzedającego.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 2. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.

 

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami!


Jesteś zainteresowany współpracą lub szczególnym zamówieniem? Zapraszamy do kontaktu z firmą TECHMIX! Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 - 15:00. Po otrzymaniu wiadomości zrobimy wszystko, co w naszej mocy abyś został kolejnym zadowolonym klientem.

  Logo alpina
 • Logo Ohaus
 • Logo Liebherr

Zainteresowała Cię nasza oferta?Nie czekaj,zadzwoń do nas!

2018-2024 © TECH-MIX | Wszelkie prawa do treści zastrzeżone

RealizacjaFilipczyk.net | Napędzane dzięki CRM Dla Każdego

Zadzwoń teraz