REGULAMIN SKLEPU

Regulamin sklepu internetowego, portalu, www.techmix.eu, techmix.eu
(Nowy regulamin, obowiązuje od 25 grudnia 2014 r)

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem: www.techmix.eu (techmix.eu) – dalej: Sklep.
2. Właścicielem Sklepu jest Katarzyna Płonka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
  Tech Mix Katarzyna Płonka, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, adres do doręczeń: ul. Sobieskiego 391A, 43-300 Bielsko-Biała,
  adres poczty elektronicznej: techmix@techmix.eu, telefon: 33 816 81 77 NIP 547-135-88-50 – dalej: Sprzedający.
3. Kupującym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
  osobowości prawnej – dalej: Klient.
4. Trwałym nośnikiem jest materiał lub urządzenie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego,
  w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie
  przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827).
5. Optymalne wymagania techniczne, niezbędne do prawidłowej współpracy
z systemem teleinformatycznym, przez jaki obsługiwany jest Sklep, są następujące:
a) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej lub Mozilla Firefox w wersji 6.0 lub nowszej lub Opera w wersji 8.0 lub nowszej lub Chrome
  w wersji 13.0 lub nowszej,
b) włączona obsługa Java i cookies.
6. Korzystanie z usług Sklepu możliwe jest po zaakceptowaniu warunków niniejszego regulaminu.
7. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem: www.techmix.eu/Regulamin.

II. Zakupy

A. Rejestracja Klienta
1. W celu złożenia zamówienia konieczna jest uprzednia rejestracja Klienta, a następnie zalogowanie się do indywidualnego panelu.
2. Rejestracja wymaga podania przez Klienta następujących danych:
a) imię i nazwisko lub firma Klienta,
b) adres zamieszkania lub siedziby,
c) adres do korespondencji,
d) adres poczty elektronicznej,
e) numer telefonu kontaktowego,
f) w przypadku Klientów niebędących konsumentami – numer identyfikacji podatkowej.
3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest elementem niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie
  prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające
  z błędnego podania danych.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne, błędne lub
  nieprawdziwe.
5. Rejestracja Klienta potwierdzona zostanie mailem, wygenerowanym automatycznie przez Sklep
  i przesłanym na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy rejestracji. Mail zawiera link aktywujący, który należy kliknąć lub przekopiować w pasek
  adresu przeglądarki
  w celu dokończenia rejestracji.
6. Logowanie Klienta odbywa się za pomocą adresu poczty elektronicznej Klienta, podanego przy rejestracji, i obranego przez Klienta hasła, składającego
  się z minimum 8 znaków.

B. Składanie zamówień i oferta Sprzedającego
1. Oferta Sprzedającego podana na stronach Sklepu dotyczy tylko zakupów dokonywanych u Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu. Oferta jest aktualna tak długo,
  jak długo widnieje na stronie Sklepu, chyba że na stronie Sklepu wyraźnie zaznaczono inaczej (np. „oferta ważna do dnia ...........”, „oferta ważna do
  wyczerpania zapasów”).
2. Produkty przedstawiane na stronie Sklepu są dostępne w magazynach Sprzedawcy. W razie tymczasowej niedostępności produktu oraz gdy produkt musi zostać
  sprowadzony od dostawcy Sprzedającego, czas realizacji może ulec wydłużeniu. Jeżeli zachodzić będzie taka sytuacja, Klient zostanie o tym niezwłocznie
  powiadomiony drogą mailową oraz telefonicznie. W takim przypadku Klient uprawniony będzie do odstąpienia od umowy (anulowania zamówienia) w całości lub
  w części.
3. Podane ceny wszystkich towarów wyrażone są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. W podaną cenę nie jest wliczony koszt dostawy.
4. Złożenie zamówienia następuje kliknięcie ikony „złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, znajdującej się obok strony wybranego produktu, po uprzednim
  wyborze przez Klienta rodzaju produktu z dostępnych opcji oraz wskazaniu ilości zamawianych produktów.
5. Klient przy składaniu zamówienia ma możliwość wyboru następujących form płatności:
a) przelewem bankowym (przedpłata na konto),
b) gotówką przy odbiorze (przesyłka za pobraniem).
6. W przypadku wyboru formy przelew bankowy, towar będzie wysyłany po wpływie pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy sklepu.
7. Z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca pisemne potwierdzenie
  warunków złożonej oferty (zamówienia).
8. Do zawarcia umowy sprzedaży wybranego Towaru(ów) między Klientem, a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty
 (zamówienia).
  Akceptacja następuje w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany przez Klienta. Wiadomość ta powinna zawierać kopię niniejszego
  regulaminu w wersji zaakceptowanej przez Klienta i wiążącej dla danego zamówienia, a także informacje oznaczone w dziale II lit.A ust.2. powyżej.
9. Zamówienia przyjmowane są przez Sprzedającego całodobowo za pośrednictwem sklepu internetowego www.techmix.eu. Zamówienia złożone w dni powszednie po
  godzinie 14.00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy uważa się za złożone w najbliższym dniu roboczym.

C. Realizacja zamówień i dostawa
1. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.
2. Realizacja zamówień następuje tylko w dni robocze.
3. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta w razie płatności przy odbiorze lub od
  dnia odnotowania wpłaty na koncie Sklepu w razie płatności przelewem bankowym.
4. Zamówione przez Klienta produkty zostaną dostarczone na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
  Polska z siedzibą w Warszawie.
5. Do każdej przesyłki dołączony zostanie dowód zakupu (faktura VAT) oraz karty gwarancyjne.
6. Koszt dostawy pokrywa Klient. W przypadku zamówień o wartości przekraczającej kwotę 300 zł (369 zł brutto) netto koszty dostawy pokrywa Sprzedający.
7. Koszt dostawy wynosi 18,45 zł brutto, przy standardowej paczce do 30 kg.
8. Koszt dostawy zostanie wyodrębniony w dowodzie zakupu jako osobna pozycja.
9. Przy odbiorze Klient powinien sprawdzić stan przesyłki i zamieścić wynik sprawdzenia w liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole, zgodnie
  z wymogami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1173 z późn. zm.). W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia
  Kupujący powinien zgłosić ten fakt kurierowi i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym, przy czym obowiązek ten nie dotyczy klienta będącego konsumentem.
10. Za skutki zdarzeń losowych, na które Sprzedający nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy, w tym działanie siły wyższej
  (pożar, powódź, strajk itd.), Sprzedający ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

III. Konsumenckie prawo odstąpienia
1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po
  upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik
  weszła w posiadanie Towaru.
2. W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie
  14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej z rzeczy lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik
  weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
3. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.
4. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Klienta jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać
  sporządzone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przez Klienta także w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza odstąpienia
  lub jakiegokolwiek jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem witryny (link).
  W takim przypadku, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na Trwałym nośniku.
6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta w trybie opisanym
w niniejszym paragrafie:
a) Klient powinien odesłać Sprzedawcy Towar na adres Międzyrzecka 151,
  43-300 Bielsko-Biała niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia,
  w którym odstąpił od umowy Sprzedaży Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru
  pokrywa Klient.
b) Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
  wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym
  przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta.
  Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient
  wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klienta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności
  od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
  charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
9. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja
  2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym umów:
a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
  terminu do odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
  zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może
  nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
g) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy
  dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,
  prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
  zostało otwarte po dostarczeniu;
i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
j) zawartej w drodze aukcji publicznej.

IV.Reklamacje
1. Warunki gwarancji na Towary określają producenci towarów lub inni gwaranci w dołączanych do towaru dokumentach gwarancyjnych. Uprawnienia z tytułu
  gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na właściwym dokumencie gwarancyjnym.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach
  o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
3. Wady towarów (reklamacje) można składać między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tehmix@techmix.eu lub w formie pisemnej na adres
  Sprzedawcy podany w §1.
4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
a) Imię i nazwisko lub firmę zamawiającego
b) nr faktury wystawionej w odniesieniu do towaru, którego dotyczy reklamacja.
c) opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła.
d) czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji
- przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla
 rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.
5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do biura handlowego Sprzedawcy pod adresem:
  Międzyrzecka 151, 43-300 Bielsko-Biała
6.Komisja Europejska od 15 lutego 2016 r., pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy
 konsumentami i przedsiebiorcami na szczeblu unijnym ( platforma ODR). Nasz adres poczty elektronicznej, jako potencjalny punkt kontaktu w tych sprawach to;
 techmix@techmix.eu

V. Dane osobowe
1. Sprzedający zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z ustawą z
  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
2. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie oraz wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych, tylko na potrzeby
  Sprzedającego. Klientowi w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza w jej art. 24 oraz art. 32-35 uodo
  przysługuje prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawiania lub usunięcia.
3. Administratorem danych osobowych Klienta, podanych zgodnie z niniejszym regulaminem jest Sprzedawca – którego szczegółowe dane podano w §1. Sprzedawca
  przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
  osobowych lub niniejszego regulaminu.
4. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania
  umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.
5. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim jedynie w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepisu prawa.

VI. Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu
1. Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną
  (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz. U. 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.):
a)  udostępnianie zawartości Sklepu
b)  zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny,
  łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.
3. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka plików
  cookies (http://techmix.eu/Ciasteczka).
4. Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym - w tym zwłaszcza treści
  propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia
  lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści.
5. Klient zobowiązuje się do
a) niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy,
6. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: techmix@techmix.eu Klient zostanie
  poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania
  przez Sprzedawcę.

VII Zmiany Regulaminu
1. Zmiany regulaminu dokonywane są przez Sprzedającego. W terminie dwóch tygodni przed wprowadzeniem zmian Sprzedający powiadomi Klientów o zmianach
  regulaminu drogą mailową oraz ogłosi zmiany na stronie internetowej Sklepu. Akceptacja nowego brzmienia regulaminu, o którą Klient zostanie poproszony
  przy pierwszym logowaniu po wprowadzeniu zmian, jest warunkiem składania i dalszych zamówień.
2. Zmiany regulaminu nie wpływają na status i realizację zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian w regulaminie oraz nie zmieniają praw i obowiązków
  Klienta i Sprzedającego.
VII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
  (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.),
  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z póżn. Zm.) oraz – w przypadku konsumentów – ustawy z dnia
  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz.827).
2. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.
3. W przypadku Klientów, będących Konsumentami, których miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem Danii), ale poza
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ust. 1 stosuje się takim zakresie, w jakim nie wyłącza zastosowania przepisów obowiązujących w państwie stałego
  pobytu Konsumenta, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zob. art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r.
  w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych [Rzym I, Dz.U.UE.L.2008.177.6]).

Załącznik nr 1 do regulaminu – wzór formularza odstąpienia (formularz ten należy wypełnić
i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) pobierz >>
Załącznik nr 2 do regulaminu – wzór formularza zgłoszenia reklamacyjnego (formularz ten należy wypełnić
i odesłać tylko w przypadku zgłoszenia reklamacyjnego) pobierz >>

Adresat: Katarzyna Płonka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tech Mix Katarzyna Płonka, ul. Sobieskiego 391A, 43-300 Bielsko-Biała

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
ALPINA
LIEBHERR
OHAUS